Foreningens vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER for AKTIVE KVINDE KØGE

§ 1 .       Navn og hjemsted.

Stk. 1    Foreningens navn er Aktive Kvinder Køge, forkortet AKK.

Stk. 2    Foreningens hjemsted er Køge Kommune.

§ 2.        Formål.

Stk. 1     Foreningens formål er primært almennyttig virksomhed i form af oplysende, kulturelle og debatskabende arrangementer og at udføre  frivilligt socialt arbejde i lokalsamfundet, indenfor oplysningens rammer.

§ 3.       Medlemskreds.

Stk. 1    Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde                 for foreningens formå|.

Stk. 2    Foreningen består primært af kvinder

Stk. 3    Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemskabet er først gyldig, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 4    Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden årets udgang for at være gældende fra den   førstkommende 1. januar.

Stk. 5    Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, som opkræves 1 gang årligt 1. januar.

§4.       Generalforsamlingen.

Stk. 1   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2    Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst14 dages varsel ved annoncering i den lokale dagspresse.

Stk. 3    Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent for inde værende år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 4    Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

l.          Valg af stemmetællere.

2.         Valg af dirigent.

3.         Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

4.         Godkendelse af revideret årsregnskab.

5.         Fastsættelse af kontingent.

6.         Indkomne forslag

7.         Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, halvdelen på valg hvert år.

8.         Valg af 2 suppleanter, hver for 1 år.

9.         Valg af bilagskontrollant for 2 år, 1 bilagskontrollant på valg hvert år.

10.       Valg af bilagskontrollantsuppleant.

11.       Eventuelt.

Stk. 5   Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før, hvor den ordinære generalforsamling, skal afholdes,

Stk. 6    Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7   Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager.

            Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.                    Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§5.       Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1   Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når  mindst 1/3 af medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.                                

Stk. 2   Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6.       Foreningens daglige ledelse.

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og 3 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år er 2-3 medlemmer på valg. Suppleanter vælges for en 1-årig periode.

Stk. 2   Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3   Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholde konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4   Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5   Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt og med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætte ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

§7.       Økonomi, regnskab og bilagskontrol.

Stk. 1   Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2   Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskabet.

Stk. 3   Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemslister.

Stk. 4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter.

§8.       Tegningsregler og hæftelse.

Stk. 1   Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§9.       Vedtægtsændringer.

Stk. 1   Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af  dagsordenen.

Stk. 2   Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10.      Opløsning.

Stk. 1   Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2   Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål eller andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuet træffes på den opløsende generalforsamling.

§11.      Datering.

Stk. 1   Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 8. februar 2010.

§4.       Punkt 9 og 10 vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. februar 2018.

§7.       Vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. februar 2018.

§7 Stk. 4 vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. februar 2018.

§4 Stk. 3 vedtaget på foreningens generalforsamling den 11. februar 2019.

§4 Stk. 3 vedtaget på foreningens generalforsamling den 14. februar 2022.