Generalforsamling den 19.02.2020

Dagsorden og referat

1. Valg af stemmetæller

Irene, Ingerlise B.S. og Herdis blev valgt til stemmetællere.

2. Valg af dirigent

Anita Juncker-Jørgensen blev valgt til dirigent.

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Formanden Ulla Nielsen læste beretningen for året 2019, som bl.a. indeholdt en gennemgang

af årets arrangementer, samt oplyste at der i årets løb have deltaget 705 medlemmer og gæster til de forskellige arrangementer.

Formanden nævnte den manglende deltagelse i vores julearrangement (25 deltagere) det gav et pænt underskud, så bestyrelsen overvejer om arrangementet måske skal laves om til en Nytårskur. Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. 

4. Godkendelse af bilagskontrolleret årsregnskab

Formanden gennemgik det uddelte regnskab.

Formanden orienterede også om at Kommunen, i forbindelse med vores 100 års dag, har givet et tilskud på 10.000 kr.

Formanden tilkendegav også at det er meget vigtigt ved indbetaling i banken, at tilkendegive hvad man betaler for, arrangement, kontingent eller andet.

Årsregnskabet blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent for 2021

Kontingentet forbliver 300 kr for 2021

6. Indkomne forslag

ingen indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, halvdelen på valg hvert andet år.

På valg er:

Lise Raahauge

Lise Raahauge blev genvalgt.

Lise Raahauge var på ferie, i følge vores vedtægter skal man være tilstede ved valg.

Dirigenten  lod derfor den stemmeberettigede forsamling stemme om man kunne tilsidesætte denne regel.

De stemmeberettigede medlemmer vedtog enigt at det blev godkendt, hvorefter Lise blev genvalgt.

Jette Dyrekær

Jette Dyrekær blev genvalgt

8. Valg af 2 suppleanter, hver for 1 år

Inger Thimgård blev valgt som 1. suppleant

Ulla Britt Rosenwanger blev valgt som 2. suppleant.

9. Valg af bilagskontrollant for 2 år, 1 bilagskontrollant på valg hvert år

På valg er: Ingerlise B.S., blev genvalgt

10. Valg ag bilagskontrollantsuppleant

På valg er: Anne Grethe Nimgaard Hansen, blev genvalgt

11. Eventuelt

Der blev forespurgt vedr. vores arrangementer på Teaterbygningen, om der ville ske nogen ændring. Formanden oplyste at vi indtil videre ikke havde hørt andet end at vi kunne fortsætte. Men at vi jo ikke kunne vide, hvad Teaterbygningens nye koncept kunne bringe.

Efter Generalforsamlingen fortalte forhenværende turistchef for Køge, Hanne Knøchel, om sit liv i Køge, en sjov og veloplagt fortælling om Køges markedsføring og hvordan man får Køge på landkortet og kendt af turister. 

 

ref. Jette Dyrekær