Foreningens vedtægter
Vedtægter

§ 1    Navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er Aktive Kvinder Køge, forkortet AKK.
Stk. 2 Foreningens hjemsted er Køge Kommune.

§ 2     Formål.
Stk. 1 Foreningens formål er primært almennyttig virksomhed i form af 
         oplysende, kulturelle og debatskabende arrangementer og at 
         udføre frivilligt socialt arbejde i lokalsamfundet, inden for
         folkeoplysningens rammer.

§ 3      Medlemskreds.
Stk. 1  Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde
         for foreningens formål.
Stk. 2  Foreningen består primært af kvinder.
Stk. 3  Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemsskabet
         er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 4  Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden årets udgang for
         at være gældende fra den førtkommende 1. januar.
Stk. 5 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent,
         som opkræves 1 gang årligt 1. januar.

§ 4      Generalforsamlingen.
Stk. 1  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen
         af februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel i den
         lokale dagspresse.
Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer,
         der har betalt kontingent for indeværende år. Der kan ikke stemmes ved 
         fuldmagt.
Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde
         følgende punkter.
         1.  Valg af stemmetællere.
         2.  Valg af dirigent.
         3.  Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
         4.  Godkendelse af revideret årsregnskab.
         5.  Fastsættelse af kontingent.
         6.  Indkomne forslag.
         7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, halvdelen på valg hvert år.
         8.  Valg af 2 suppleanter, hver for 1 år.
         9.  Valg af bilagskontrolanter for 2 år, 1 bilagskontrolant på valg hvert år.
         10. Valg af bilagskontrolantsuppleant.
         11. Eventuelt.
Stk. 5  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
         formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om
         vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde
         senest 4 uger før, hvor den ordinære generalforsamling, skal afholdes.
Stk. 6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent. der ikke må være medlem af
         bestyrelsen.
Stk. 7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over
         halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig
         afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved
         personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges,
         foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes
         reglen om simpelt flertal.

§ 5     Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
         nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmer fremsætter
         skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne 
         tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at
         anmodningen er komet til formandens kundskab.
Stk. 2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6     Foreningens daglige ledelse.
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden 
         formanden består af kassereren og 3 medlemmer samt 2 suppleanter.
         Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således
         at der hvert år er 2-3 medlemmer på valg. Suppleanter vælges for en 
         1-årig periode.
Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende
         vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde,
         hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælges formand, 
         næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til
         næste generalforsamling.
Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan 
         nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede
         opgaver.
Stk. 5 Formanden- og i denne fravær næstformanden- indkalder og leder 
         bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden,
         når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af
         bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne
         tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet
         til formandens kundskab.

§ 7     Økonomi, regnskab og revision.
Stk. 1 Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskabet.
Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens
         medlemslister.
Stk. 4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8    Tegningsregler og hæftelse.
Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et
         yderligere bestyrelsesmedlem i  forening. Ved optagelse af lån og ved 
         salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede
         bestyrelse.
Stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
         forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9    Vedtægtsændringer.
Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling,
         hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling,
         de vedtages på.

§ 10   Opløsning.
Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden
         følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2 Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i 
         overensstemmelse med de § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige
         formår. Beslutning om den korrekte anvendelse af formuen træffes af
         den opløsende generalforsamling.

§ 11   Datering.
Stk. 1 Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 8. februar 2010.

Formand Inger-Lise Kjær                        Dirigent Kirsten Leth Hansen

         
             

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.02 | 13:09

Packers and Movers Bangalore as a Services providing company can make all the difference to your Home Relocation @ https://packers-and-movers-bangalore.in/

...
07.10 | 12:27

Hej Aktive kvinder
Jeg ønsker at udmelde mig, da jeg ikke har mulighed for at
deltage i arrangementerne.
141
Med venlig hilsen
Jette Lind-Larsen

...
30.06 | 21:26

Я прийшов, показав прекрасні структур пропозиції кредиту мікрофон (мікро-еом) в кредит, вони роблять позики грошей від 1000 € до 500.000€,

...
04.10 | 22:09

Desværre kan jeg ikke deltage i arrangementet den 12. oktober p.g.a. anden presserende aftale.
Mvh. Cellina Askgaard.

...
Du kan lide denne side